A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

Nieuwsflash 2/2013

Vrijdag 8 februari 2013

AANKONDIGINGEN
Palliatief thuiszorgforfait bedraagt 638,29 euro sinds begin dit jaar

Het palliatief thuiszorgforfait, een premie voor palliatieve patiënten die thuis willen sterven en die een levensverwachting hebben die korter is dan 3 maanden, kan twee keer worden aangevraagd. Het forfait is aanvullend op wat terugbetaald wordt via de 'gewone' nomenclatuur en is bedoeld als extra tegemoetkoming voor de specifieke kosten inzake geneesmiddelen, verzorgingsmiddelen en hulpmiddelen. Het besluit dat deze tegemoetkoming regelt, trad in werking op 1 januari 2000. Het bedrag wordt aangepast aan de evolutie van de waarde van de gezondheidsindex en bedraagt 638,29 euro sinds 1 januari 2013. Klik hier voor meer informatie.

top

Europese opleiding rond leiderschap, georganiseerd door European Palliative Care Academy (2013-2015)

In september 2013 start de eerste trainingscursus van een innovatieve opleiding rond Leiderschap in palliatieve zorg. De opleiding wil hoog gemotiveerde klinische en niet-klinische professionelen die werken in palliatieve zorg, opleiden om palliatieve zorg te innoveren en om de toekomstige uitdagingen binnen palliatieve zorg aan te pakken. Het curriculum bedraagt 600 lesuren en moet voltooid worden binnen 1,5 jaar. Concreet bestaat de opleiding uit vier vijfdaagse modules in Duitsland, Polen, Engeland, en Roemenië. Ben jij die gemotiveerde professional die palliatieve zorg wil uitdragen? Lees de folder of klik hier voor meer informatie rond de kandidaatstelling (tegen 15 juni 2013!).

top

VORMING, TRAINING & OPLEIDING

Er zijn nog enkele plaatsen in onderstaande opleidingsinitiatieven:

Inschrijven kan ook voor:

top

VOOR U GELEZEN
Ongepaste ziekenhuisopnames bij patiënten met palliatieve zorgnoden: een inkijk in de redenen en de visies van hulpverleners

Uit recente studies blijkt dat ongepaste ziekenhuisopnames bij patiënten met palliatieve zorgnoden verminderd kunnen worden. De aard van en de redenen voor ongepaste ziekenhuisopnames blijven binnen de palliatieve zorgcontext weinig onderzocht.
Deze studie verkent de opvattingen van hulpverleners in de palliatieve zorg met betrekking tot aard van en redenen voor ongepaste ziekenhuisopnames bij palliatieve patiënten. De gegevens werden verzameld via individuele interviews en focusgroepen bij hulpverleners in palliatieve zorg in acute ziekenhuizen en gemeenschapssettings in Nieuw-Zeeland. In totaal namen 41 hulpverleners deel.
De meerderheid van de deelnemers besprak 'gepastheid' in relatie tot hoe zij een goede dood invullen. Een 'goede dood' was daarbij typisch gerelateerd aan zorg die in een huiselijke omgeving wordt verleend door mensen die men kent. Er bleken ook verschillen in attitudes te zijn tussen verschillende culturele groepen. Volgende redenen voor ongepaste opnames kwamen in het onderzoek naar voor: mantelzorgers die niet meer om konden gaan met de situatie, de 'reddingscultuur' eigen aan de moderne geneeskunde, de financiering en beschikbaarheid van gemeenschapsdiensten, en de praktijk in de residentiële ouderenzorg.
Op basis van deze bevindingen raden de auteurs aan om de term 'mogelijks vermijdbare' opnames te gebruiken eerder dan 'ongepaste' opnames. Uit de resultaten blijkt ook dat het hoog tijd wordt voor een debat over de rol van een acuut ziekenhuis in de context van palliatieve zorg. Interventies om ziekenhuisopnames te verminderen moeten zich richten op de maatschappelijke betekenissen van dood en sterven in de context van medicalisering. Bovendien houden dergelijke interventies best rekening met culturele en etnische verschillen in attitudes.

Meer lezen?

  • Gott, M. et al. (2013). The nature of, and reasons for, 'inappropriate' hospitalisations among patients with palliative care needs: A qualitative exploration of the views of generalist palliative care providers. Palliative Medicine [Epub ahead of print]. Indien u geen toegang hebt tot het artikel, kunt u steeds contact opnemen met de Federatie via research@palliatief.be.

top

Gebruik van antibiotica in de laatste levensweek bij patiënten in een hospice

Het voorschrijven van antibiotica bij patiënten in een hospice is complex gezien de focus op palliatieve eerder dan curatieve zorg en gezien de bezorgdheid rond het verhogen van antibioticaresistentie. In het kader daarvan wil deze studie nagaan in welke mate antibiotica worden gebruikt bij hospice patiënten (in USA) en welke kenmerken van de patiënt of van de voorziening samenhangen met het gebruik van antibiotica. Hiertoe werden data geraadpleegd van een nationaal representatieve steekproef van hospices in USA (van 2007). Data werden geanalyseerd van 3884 patiënten die stierven in een hospice.
Analyses toonden aan dat 27% van de patiënten tijdens de laatste zeven levensdagen minstens 1 antibioticum toegediend kregen en 1.3% zelfs drie of meer antibiotica. Van de patiënten die minstens 1 antibioticum namen, had 15% een infectie (zoals gedocumenteerd in het dossier), en dit in vergelijking met 9% die wel een infectie hadden maar geen antibioticum kregen.
In deze nationaal representatieve steekproef kreeg 27% van de hospicepatiënten een antibioticum in de laatste zeven levensdagen en in de meeste gevallen zonder dat er een diagnose van infectie geregistreerd staat. Verder onderzoek is nodig om de rol van antibiotica in deze patiëntenpopulatie na te gaan.

Meer lezen?

  • Albrecht, J.S., McGregor, J.C., Fromme, E.K., Bearden, D.T., & Furuno, J.P. (2013). A nationwide analysis of antibiotic use in hospice care in the final week of life. Journal of Pain and Symptom Management, 11. [Epub ahead of print] Indien u geen toegang hebt tot het artikel, kunt u steeds contact opnemen met de Federatie via research@palliatief.be.

top

Euthanasiepraktijk in België: één wet maar verschillende attitudes en praktijken in Vlaanderen en Wallonië

Sinds 2002 heeft België een nationale wet die euthanasie legaliseert. De wet schrijft verschillende zorgvuldigheidsvereisten voor zowel wat betreft de zorg als de procedure, zoals o.a. de consultatie van een onafhankelijke arts en het rapporteren van euthanasie aan een Federale Controle Commissie. Het grote verschil in de gerapporteerde aantallen tussen Vlaanderen en Wallonië heeft geleid tot de speculatie rond culturele verschillen die de euthanasiepraktijk in beide regio's beïnvloeden. In deze studie wordt empirische evidentie gegeven voor de verschillen in attitude en praktijk met betrekking tot euthanasie. Hiertoe werden Belgische gegevens gebruikt van de Europese Waarden Studie (uit 2008), waarbij men kon beschikken over gegevens van 480 artsen uit Vlaanderen en 305 uit Wallonië (uit 2009).

Bij de brede bevolking bleek euthanasie lichtjes meer aanvaard in Vlaanderen dan in Wallonië. In vergelijking met hun Vlaamse tegenhangers, hadden Waalse artsen meer negatieve attitudes ten aanzien van het uitvoeren van euthanasie en ten aanzien van de rapporteringplicht; ze benoemden hypothetische casussen minder vaak correct als euthanasie en definieerden een casus van euthanasie ook minder vaak als iets dat gerapporteerd dient te worden. Een hogere proportie van Vlaamse artsen had sinds de introductie van de wet al een euthanasieverzoek gekregen. In gevallen van een euthanasieverzoek consulteerden Waalse artsen minder vaak een onafhankelijke arts. Verzoeken werden vaker toegekend in Vlaanderen (51%) dan in Wallonië (38%) en uitgevoerde euthanasiecasussen werden er eveneens vaker gerapporteerd (73% versus 58%).

De studie wijst op enkele belangrijke verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië met betrekking tot de praktijk, de kennis en attitudes ten aanzien van euthanasie en de wettelijke vereisten. Deze verschillen verklaren mogelijks de discrepantie in het aantal gerappporteerde euthanasiegevallen in Wallonië en Vlaanderen. Culturele factoren blijken een belangrijke rol te spelen in de praktijk van (wettelijke) euthanasie en de mate waarin zorgvuldigheidsvereisten gevolgd worden.

Meer lezen?

  • Cohen, J., Van Wesemael, Y., Smets, T., Bilsen, J. & Deliens, L. (2012). Cultural differences affecting euthanasia practice in Belgium: One law but different attitudes and practices in Flanders and Wallonia. Soc. Sci. Med., 75(5), 845-853. Indien u geen toegang hebt tot het artikel, kunt u steeds contact opnemen met de Federatie via research@palliatief.be.
  • Recent verscheen in European Journal of Public Health een studie van de hand van deezelfde onderzoeksgroep met betrekking tot de verschillende trends in de aanvaarding van euthanasie in Europa. De volledige referentie van dit artikel: Cohen, J. Van Landeghem, P., Carpentier, N. & Deliens, L. (2012). Different trends in euthanasia acceptance across Europe. A study of 13 Western and 10 central and eastern European countries, 1981-2008. European Journal of Public Health [Epub ahead of print]

top