A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

Nieuwsflash 7/2013

Vrijdag 6 september 2013

VORMING, TRAINING en OPLEIDING (VTO)
Bijzondere Beroepsbekwaamheid (BBK) Palliatieve Zorg

Het ministerieel besluit met de criteria waarop u zich kunt beroepen om erkend te worden als verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de palliatieve zorg werd op 22 augustus ll. gepubliceerd en door ons bekendgemaakt via een 'Niet te missen'. Over de toepassing zijn nog veel onduidelijkheden. We werken via onze contacten aan de opbouw van het dossier. Vragen kunt u mailen naar bbkpz@palliatief.be, een lijn die wij apart voor dit thema openen. Deze basisdienstverlening is gratis voor leden. De informatie zal ook op onze website beschikbaar gesteld worden. Erkenningsaanvragen kunnen nu al worden ingediend maar worden pas behandeld vanaf 1/01/2014. Je kunt hiervoor dit standaardformulier (met adres) gebruiken. De aanvraag kan ook elektronisch worden ingevuld en doorgestuurd via http://www.health.belgium.be/eportal/Healthcare/healthcareprofessions/Nursingpractitioners/2688387 Ondertussen onderzoeken wij hoe wij ondersteuning kunnen bieden bij de opvolging van individuele dossiers.

top

VTO in het najaar

- De inschrijvingen voor het Interuniversitair Postgraduaat Palliatieve Zorg voor Artsen lopen binnen. Tot 30 september kan men inschrijven aan een gereduceerd tarief. De 1ste module start op 28 november 2013.

- Op 24 september start een nieuwe reeks intervisiesessies voor intervisoren in palliatieve zorg. In deze groep zijn nog enkele plaatsen. Wie nog wil aansluiten, moet snel inschrijven!

- Ook in de intervisiegroep voor artsen regio Gent zijn nog enkele plaatsen. Kandidaturen kunnen nog voorgelegd worden. De eerste sessie is al op 18 september!

- De onmachtpositie is herkenbaar aan onvermogen, passiviteit, vermijden en emotionaliteit. Vele mensen hebben een bloedhekel aan deze positie. Toch is onmacht ook een realiteit en niet altijd een slechte. Door ze te erkennen als iets wat bij het leven hoort, krijgen we meer gedragsalternatieven. Dat is het opzet van de nieuwe opleiding En wat doe ik met de onmacht? door Marita Stas. Deze tweedaagse op 18 en 19 november vindt plaats in de Abdij van Kortenberg.

top

AANKONDIGINGEN
10de Vlaams Congres Palliatieve Zorg 'Bezorgd om breekbaarheid' - 1 oktober 2013

Op 1 oktober 2013 vindt in Brugge de jubileumeditie van het Vlaams Congres Palliatieve Zorg plaats. In een eerste uiteenzetting zal het begrip breekbaarheid (Eng. 'frailty') verduidelijkt worden. In een tweede presentatie wordt de vertaalslag naar de palliatieve zorgpraktijk gemaakt aan de hand van een aantal concrete casussen. In de derde lezing wordt er dieper ingegaan op het gegeven dat breekbaarheid geen louter lichamelijk gegeven is. In het partim "Onderzoeksresultaten voor het werkveld" wordt in primeur de nieuwe richtlijn Pijn voorgesteld, inzicht gegeven in determinanten van morele distress binnen de palliatieve thuiszorg en in vroegtijdige zorgplanning in WZC. Klik hier voor meer info.

Wie zich heeft ingeschreven behoort tot de gelukkigen, want het congres is nu al volzet. U kunt zich wel op de reservelijst laten plaatsen door een mail te sturen naar vanbellingen.palnet@yucom.be. Wie zich had ingeschreven, maar verhinderd is, wordt verzocht dat zo snel mogelijk op bovenstaand mailadres te melden.

BELANGRIJK:

- Enkel wie betaald heeft, wordt toegelaten.
- Wie is ingeschreven, ontvangt op 25 september een mail met zijn/haar toegangscode.

top

3de International Seminar van het PRC en EAPC RN - deadline voor bijdragen nabij!

Op 5 en 6 december 2013 organiseert het European Palliative Care Research Centre (PRC) en EAPC Research Network (RN) een derde internationaal seminarie in Milaan, Italië. De bedoeling is een levendige discussie te krijgen tussen onderzoekers en geïnteresseerde praktijkmensen rond recente onderzoeksbevindingen of toekomstige projecten. U kunt zelf een voorstel indienen om een project te presenteren. Deadline is 15 september 2013. Meer informatie op www.pallres.org.

top

8ste World Research Congress van de EAPC - deadline voor bijdragen nabij!

Van 5 tot en met 7 juni 2014 vindt het 8ste World Research Congress van de EAPC plaats in Lleida, Spanje. Nieuwe inzichten in het domein van palliatieve zorg kunnen voorgesteld worden in mondelinge sessies en postersessies. Hebt u een recent een onderzoek afgerond, aarzel niet om het in te dienen! Deadline is 15 oktober 2013. Criteria en formulieren vindt u op www.eapnet.eu/research2014.

top

2de FLIECE-congres - gewijzigde datum

Op 13 december 2013 organiseert de Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde van de VUB en UGent een congres over palliatieve zorg in het ziekenhuis. Op het congres worden de meest recente bevindingen van het onderzoeksproject "Flanders Study to Improve End-of-Life Care and Evaluation Tools" (FLIECE) voorgesteld met telkens reflecties op de praktijk. Thema's zijn o.a. het belang van het vroegtijdig opstarten van palliatieve zorg en het gebruik van zogenaamde zorgpaden om de zorg aan het levenseinde te verbeteren. Het volledige programma en mogelijkheid tot inschrijven wordt in de loop van september ter beschikking gesteld op de FLIECE-website (www.fliece.be). Hier vindt u alvast meer informatie.

top

Launch conference 'Gekkenwerk - kleine ondeugden voor zorgdragers' op 16/10/2013

Linus Vanlaere, Roger Bruggraeve, sTimul: zorg-ethisch lab vzw, Uitgeverij LannooCampus en Caritas West-Vlaanderen organiseren op 16/10/2013 in KHBO Brugge een namiddagconferentie waarin het boek 'Gekkenwerk - kleine ondeugden voor zorgdragers' wordt voorgesteld. Het boek wordt aangekondigd als een boek dat afrekent met de stereotiepen rond goede zorg. Het programma van de conferentie bevat lezingen en gesprekken rond ondeugden en hun link met zorg dragen.

top

6de WEK-Symposium 'Relaties in de zorg: zorg in relaties' - 18 oktober 2013

Op 18 oktober 2013 organiseert de ICURO-Werkgroep 'Ethiek in de kliniek' (WEK) in Hasselt een symposium 'Relaties in de zorg: zorg in relatie'. In de ochtend staan vier lezingen geprogrammeerd die nader belichten hoe de kwestie van "Relaties in de zorg: zorg in relatie" zich toont in de gezondheidszorg en welke ethische spanningsvelden hiermee verbonden zijn. In de namiddag is er keuze uit verschillende workshops, o.a. over zingeving in de zorgrelatie en de dialoog tussen patiënt en zorgverlener. Meer informatie rond programma en inschrijvingen vindt u hier.

top

5-daagse opleidingen communicatie aan het Cédric Hèle-instituut

Verpleegkundigen en paramedici die werkzaam zijn in de oncologie en tegelijk palliatieve zorg verlenen (bv. PST's) komen in aanmerking voor deelname. De kernmodule is een brede opleidingsreeks met theorie en praktijk over de ziektebeleving en coping van de patiënt, communicatie met de zorgverlener, rollenspelen en zelfzorg. Er zijn 2 verdiepingsmodules: 'Afstand en nabijheid' (over stressbeheersing, zelfzorg, omgaan met weerstand en met existentiële vragen, assertief communiceren) en 'systeemgericht communiceren' (over communicatie met partner, kinderen en andere familieleden). U kunt zich kandidaat stellen t.e.m. 30 september '13 via deze link. Op basis van de kandidaturen worden regionale modules opgezet. Deze starten vanaf januari '14.

top

VOOR U GELEZEN
Van geboorte tot overlijden? Een personalistische benadering van levenseindezorg voor ernstig zieke borelingen

Meestal is de geboorte van een kind een blijde gebeurtenis. Toch worden er ook kinderen erg prematuur geboren of komen ze ter wereld met ernstige aandoeningen en beperkingen. Een gebeurtenis waar hoopvol naar uitgekeken werd kantelt in een zoektocht naar ethisch 'juiste' beslissingen. In dit artikel beschrijven de auteurs op een heldere manier de levenseindezorg bij ernstig zieke borelingen vanuit een personalistisch ethisch perspectief aan de hand van volgende twee vragen: (1) is het ethisch gerechtvaardigd om te beslissen een levensverlengende behandeling bij ernstig zieke borelingen niet op te starten of stop te zetten? en (2) Is het in uitzonderlijke gevallen ethisch gerechtvaardigd om het leven van ernstig zieke borelingen actief te beëindigen? Op basis van vijf centrale waarden, m.n. respect voor leven en voor de waardigheid van een humaan persoon, levenskwaliteit, respect voor het stervensproces, relationele autonomie en rechtvaardigheid, voeren de auteurs een ethisch assessment uit dat leidt tot volgende antwoorden. (1) Het niet opstarten of stopzetten van levensverlengende medische behandeling bij ernstig zieke borelingen is ethisch aanvaardbaar en kan zelfs een morele plicht zijn, wanneer het beginnen of verderzetten van een medische behandeling kan beschouwd worden als futiel of zelfs schadelijk. (2) Het is – volgens de personalistische benadering – echter ethisch niet aanvaardbaar om het leven van een ernstig zieke boreling actief te beëindigen (voor de heldere redenering verwijzen we naar het artikel zelf). De auteurs houden een pleidooi voor een adequaat gebruik van palliatieve zorg binnen de neonatologie; de nood aan gespecialiseerde palliatieve zorg bij deze populatie blijkt nauwelijks of niet ingevuld. Ze verwijzen verder naar het belang van zorgpraktijkrichtlijnen op dit vlak, zorg voor de zorgenden en een ziekenhuisbeleid dat aandacht geeft aan het omgaan met ethisch gevoelige thema's. Ze besluiten met de maatschappelijke plicht om onderzoek naar palliatieve zorg bij deze doelgroep verder te ondersteunen en dit in combinatie met voldoende opleidings- en vormingsmogelijkheden rond het thema.

Meer lezen?

  • Gastmans, C., Naulaers, G., Vanhole, C., & Denier, Y. (2013). From birth to death? A personalist approach to end-of-life care of severely ill newborns. Christian Bioethics, 19(1), 7-24. Indien u geen toegang hebt tot het artikel, kunt u steeds contact opnemen met de Federatie via research@palliatief.be.

top

Patiënten met COPD nog te weinig doorverwezen naar gespecialiseerde palliatieve zorg

Recent werd een studie gepubliceerd over de doorgeleiding van patiënten met een chronisch obstructieve longziekte (COPD) naar gespecialiseerde palliatieve zorg in België. Men bestudeerde de overlijdens geregistreerd door een steekproef van huisartsen in België voor de periode van 1 januari 2009 tot 31 december 2010. Uit deze gegevens bleken patiënten met COPD (20%) minder kans te hebben om verwezen te worden naar gespecialiseerde palliatieve zorg in vergelijking met patiënten die leden aan hartfalen (34%), ernstige dementie (37%) of kanker (60%). De mediaan van aantal dagen tussen verwijzing en overlijden was voor de respectievelijke aandoeningen 10, 12, 14 en 20 dagen. Opvallend was ook het verschil in behandelbeleid tussen COPD patiënten die niet verwezen werden naar palliatieve zorgdiensten en patiënten met andere aandoeningen die eveneens niet werden doorverwezen. Zij met COPD kregen vaker een behandeling met een curatief of levensverlengend opzet en minder vaak een behandeling met palliatie of comfort als opzet. Patiënten met COPD blijken dus een achtergestelde groep in termen van palliatieve zorg. Er is nood aan een groeiend bewustzijn dat ook deze patiëntengroep palliatieve zorgnoden heeft.

Meer lezen?

  • Beernaert, K., Cohen, J., Deliens, L., Devroey, D., Vanthomme, K., Pardon, K., & Van den Block, L. (2013, june). Referral to palliative care in COPD and other chronic diseases: A population-based study. Respiratory Medicine, Epub ahead of print. Indien u geen toegang hebt tot het artikel, kunt u steeds contact opnemen met de Federatie via research@palliatief.be.

top