A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

Nieuwsflash 1/2014

Vrijdag 24 januari 2014

AANKONDIGINGEN
11de editie Vlaams Congres Palliatieve Zorg: houd de datum vrij!

Op 23 september 2014 vindt in De Warande in Turnhout de 11de editie van het Vlaams Congres Palliatieve Zorg plaats. Het onderwerp is rouw. Houd de datum alvast vrij in je agenda. Meer nieuws over programma en inschrijvingen in de volgende Nieuwsflashes.

top

Presentatie 'Verhalen voor het sterven gaan', samengesteld door Marc Cosyns

Op donderdagavond 6 februari e.k. wordt in de Minardschouwburg in Gent het boek Verhalen voor het sterven gaan voorgesteld. Samensteller Marc Cosyns verzamelde 50 nooit eerder gepubliceerde verhalen over onze eindigheid en onze omgang met de dood. Auteurs zijn o.a. Nic Balthazar, Jean-Paul Van Bendegem, Guido Lauwaert, Griet Op de Beeck, Manu Keirse, Wim Opbrouck, Alain Platel, Annelies Verbeke, Paul Verhaeghe. Iedereen gratis welkom mits inschrijving vooraf.

top

Studiedag '(V)aardig met familie in de begeleiding van de palliatieve patiënt'

Op 20 maart 2014 organiseert de werkgroep Sociaal Werk van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen een studiedag met als thema '(V)aardig met familie in de begeleiding van de palliatieve patiënt'. Aan de hand van plenaire lezingen en workshops worden volgende aspecten uitgediept: meerzijdige partijdigheid, genogrammen, waarden en normen, en familiebijeenkomsten. Klik hier voor het programma. Inschrijven kan hier.

top

Nog tot 1 maart verlaagd tarief voor deelname aan 8ste Wereldonderzoekscongres van EAPC

Van 5 tot 7 juni 2014 vindt in de Spaanse stad Lérida (Lleida in het Catalaans) het 8ste Wereldonderzoekscongres van de Europese Associatie voor Palliatieve Zorg plaats. Het is een uitgelezen plek om kennis te maken met nieuwe onderzoeksbevindingen, in discussie te gaan met onderzoekers en nieuwe projecten te leren kennen. U kunt zich reeds inschrijven aan een 'early bird' tarief. Dit verlaagd tarief is geldig tot 1 maart 2014.

top

Datum 14de Wereldcongres van EAPC reeds gekend!

Van 8 t/m 10 mei 2015 vindt in Kopenhagen het 15de Wereldcongres van de Europese Associatie voor Palliatieve Zorg plaats onder het thema 'Building Bridges'.

top

VORMING, TRAINING en OPLEIDING (VTO)

Heeft u interesse voor bovenstaande opleidingen? Stuur een mail naar greet.francois@palliatief.be. Bij voldoende interesse wordt een nieuwe sessie georganiseerd waarover u als eerste geïnformeerd wordt.

top

VOOR U GELEZEN
Hoe belangrijk zijn bezoeken van een pastor voor palliatieve patiënten en hun naasten?

Onderzoeken onderstrepen steeds opnieuw het belang van spirituele, religieuze en existentiële steun binnen palliatieve zorg. 'Best practices' wijzen er ook op dat spirituele zorgverleners bij voorkeur deel uitmaken van de palliatieve zorgteams in alle settings. En toch is er weinig geweten over hoe belangrijk patiënten en hun naasten een bezoek van een pastor vinden en wat ze beschouwen als de taakinhoud van een pastor. Om hierop enig zicht te krijgen werd een kwaliteitsverbeteringsprogramma ingevoerd in een ambulante palliatieve zorgvoorziening in Yale. Een pastor trachtte elke patiënt en/of naaste te bezoeken voor, tijdens of na een geplande consultatie in het ziekenhuis. Meer lezen ...

Meer informatie rond spirituele en existentiële zorg?

Glombicki, J.S. & Jeuland, J. (2014). Exploring the importance of chaplain visits in a palliative care clinic for patients and companions. Journal of Palliative Medicine, 17(2),1-2. Indien u geen toegang hebt tot het artikel, kunt u steeds contact opnemen met de Federatie via research@palliatief.be.

Aandacht voor het spirituele in palliatieve zorg: hoezo? door dr. Marc Desmet op 4 en 18 februari 2014 in Vilvoorde is volzet. Geïnteresseerden mogen zich evenwel aanmelden bij greet.francois@palliatief.be. Van zodra de datum van een volgende (of extra) editie vastligt, worden zij als eersten ingelicht.

Op 20 maart e.k. organiseert de Federatie de opleiding Spiritualiteit ... what's in a name? met Kathleen Van Steenkiste.

Op 14 juni 2014 vindt in Leuven de jaarlijkse studiedag van de beroepsvereniging van pastores plaats met als thema spirituele screening. De dag bestaat uit een plenair gedeelte met o.a. prof. Christina Puchalski als spreker, en uit workshops waarin ook aandacht besteed zal worden aan communicatie tussen pastores en artsen. Meer info op www.pastoralezorg.be/beroepsvereniging/.

top

De praktijk van palliatieve zorg in vier Europese landen uitgelicht: wie, hoeveel personen en hoe lang?

In het kader van de EURO SENTIMELC-studie werd in vier Europese landen (België, Nederland, Spanje en Italië) nagegaan hoeveel mensen palliatieve zorg ontvingen in de laatste drie maanden van hun leven en welke factoren het gebruik van palliatieve zorg beïnvloeden. Hiertoe werden gedurende twee jaar gegevens verzameld via huisartsen van de Huisartsenpeilpraktijken. Er werden in totaal 4466 overlijdens bestudeerd. Huisartsen gaven aan dat ze palliatieve zorg gaven aan 50% van hun patiënten in België, 55% in Italië, 62% in Nederland en 65% in Spanje. Specialisten in palliatieve zorg werden betrokken in de zorg voor 29% van de patiënten in Nederland, 39% in Italië, 45% in Spanje en 47% in België. De mediaanduur van gespecialiseerde palliatieve zorg varieerde van 15 dagen in België tot 70 dagen in Italië. In de vier landen bleken kankerpatiënten een grotere kans dan niet-kankerpatiënten te hebben om palliatieve zorg te ontvangen. In Italië en Spanje bleken jongere patiënten meer kans te hebben om gespecialiseerde palliatieve zorg te krijgen.
Deze studie toont aan dat er tussen de vier landen sterke verschillen bestaan m.b.t. wie (al dan niet gespecialiseerde) palliatieve zorg ontvangt, en hoe lang die zorg verstrekt wordt. In alle landen bleken niet-kankerpatiënten op het vlak van palliatieve zorg achtergesteld ten opzichte van kankerpatiënten.

Meer informatie?

  • Pivodic, L., Pardon, K., Van den Block, L., Van Casteren, V., Miccinesi, G., Donker, G.A. et al. (2013). Palliative care service use in four European countries: A cross-national retrospective study via representative networks of general practitioners. PLOS One, 8(2), 1-11. Indien u geen toegang hebt tot het artikel, kunt u steeds contact opnemen met de Federatie via research@palliatief.be.

top

Gegevens rond sterven in een ziekenhuis in België: voorkomen en beïnvloedende factoren

Een aanzienlijk deel van de mensen met een chronische, levensbedreigende aandoening verkiest om in de vertrouwde omgeving te sterven (thuis of thuisvervangend milieu). Toch sterven de meeste terminaal zieken nog steeds in een ziekenhuis. Een overlijden in een ziekenhuis gaat volgens onderzoek vaker gepaard met slechtere zorg, slechtere uitkomsten voor patiënt en naasten en hogere gezondheidskosten. In deze studie wil men via overlijdensaktes uit 2008 nagaan wat de plaats van overlijden is en welke factoren samenhangen met een overlijden in een ziekenhuis en dit bij een populatie waarbij palliatieve zorg wenselijk zou zijn. Meer lezen ...

Meer informatie?

  • Houttekier, D., Cohen, J., Pepersack T. & Deliens, L. (2013). Dying in hospital: A study of incidence and factors related to hospital death using death certificate data. The European Journal of Public Health, 1-6. Indien u geen toegang hebt tot het artikel, kunt u steeds contact opnemen met de Federatie via research@palliatief.be.

top

What's in a name of hoe artsen levenseindebeslissingen benoemen

Levenseindebeslissingen (LEB) - of medische handelingen uitgevoerd door een arts aan het einde van het leven van een patiënt en dit met een mogelijk of een zeker levensverkortend effect - werden reeds uitvoerig bestudeerd. In verschillende Europese landen gaat er een LEB vooraf aan een aanzienlijk deel van de overlijdens. Zo zou volgens onderzoek van Van Wesemael en collega's in 2007 47.8% van alle overlijdens in Vlaanderen voorafgegaan zijn door een LEB, een stijging van 8.5% ten aanzien van gegevens uit 1998. LEB blijken dus een belangrijk onderwerp in de medische ethiek. Met deze studie willen de auteurs nagaan welke handelingen artsen benoemen als euthanasie en als palliatieve sedatie. Daartoe werd een steekproef van Vlaamse overlijdensaktes tussen 1 juni en 30 november 2007 genomen. De artsen vermeld op deze overlijdensaktes ontvingen een vragenlijst met betrekking tot het desbetreffend overlijden. 58.4% van de artsen beantwoordde de lijsten. Meer lezen ...

Meer informatie?

  • Deyaert, J., Chambaere, K., Cohen, J., Roelands, M. & Deliens, L. (Published online first). Labelling of end-of-life decisions by physicians. J. Med. Ethics. Indien u geen toegang hebt tot het artikel, kunt u steeds contact opnemen met de Federatie via research@palliatief.be.
  • De Federatie beoogt met de richtlijn Palliatieve sedatie [zie www.pallialine.be; prof. dr. Bert Broeckaert, KU Leuven, i.s.m. A. Mullie, J. Gielen, M. Desmet, D. Declerck, P. Vanden Berghe en Stuurgroep Ethiek FPZV (30 juni 2012), Richtlijn palliatieve sedatie] met bijbehorende vouwkaart (zie www.palliatief.be) en opleidingen een antwoord te bieden op de beschreven nood in het artikel. De gegevens van het artikel gaan terug op de situatie in 2008, terwijl de richtlijn in 2010 werd gepubliceerd.

top

Wat gebeurt er nadat een verzoek tot euthanasie geweigerd wordt?

In België werd tussen 2002 en 2009 ongeveer de helft van de verzoeken tot euthanasie ingewilligd. Een studie uit 2009 in Nederland duidde op volgende redenen waarom een verzoek niet werd uitgevoerd: (a) de arts is bereid om de act uit te voeren maar de patiënt sterft voor uitvoering (13%), (b) de patiënt sterft voordat de arts een definitieve beslissing heeft genomen tot uitvoering of weigering (13%), (c) het verzoek wordt toegestaan maar de patiënt trekt het weer in (13%), of (d) de arts weigert om het verzoek in te willigen (12%). Tot op heden ontbreekt echter informatie over wat er gebeurt nadat een verzoek tot euthanasie wordt geweigerd: hoe gaat de patiënt verder? Bespreken de arts en de patiënt dit op latere tijdstippen? Meer lezen ...

Meer informatie?

  • Pasman, H.R.W., Willems, D.L., & Onwuteaka-Philipsen, B.G. (2013). What happens after a request for euthanasia is refused? Qualitative interviews with patients, relatives and physicians. Patient Education and Counseling, 92, 313-318. Indien u geen toegang hebt tot het artikel, kunt u steeds contact opnemen met de Federatie via research@palliatief.be

top