A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

Nieuwsflash 5/2014

Maandag 19 mei 2014

AANKONDIGINGEN
Visienota Palliatieve Zorg 2020: 'Werken aan morgen, zorgen voor vandaag'

Met de Werelddag Palliatieve Zorg 2012 Leven tot het eind. Palliatieve zorg: uw recht, onze zorg, werd een reflectieproces ingezet waaraan onze belangrijkste interne en externe partners deelnamen. Dat proces mondde uit in onze Visienota Palliatieve Zorg 2020 (*): vanuit een kritische evaluatie van de huidige zorg schuiven wij concrete aandachtspunten en doelstellingen voor de palliatieve zorg van morgen naar voor, verdeeld over zes krachtlijnen. We hopen dat ze uw werking mag inspireren.

Dr. Gert Huysmans, voorzitter FPZV

(*) Nieuwe printers bieden de mogelijkheid de tekst als een A5-boekje af te drukken.

Deze nota konden we recent voorleggen aan minister Jo Vandeurzen, waarna ze verstuurd werd naar onze politieke contacten (13/05) en mediacontacten (15/05), samen met een MEMORANDUM PALLIATIEVE ZORG.

top

Inschrijven voor Vlaams Congres vanaf nu mogelijk!

Rouw in zicht? Inzicht in rouw! luidt de titel van het 11de Vlaams Congres Palliatieve Zorg, op 23 september in De Warande in Turnhout. Inschrijven is vanaf nu mogelijk via deze link die u ook terugvindt op de homepage van www.palliatief.be, rubriek 'in de kijker'.

top

Federatie zoekt Researchcoördinator

Na jarenlang twee halftijdse jobs te hebben gecombineerd, kreeg onze researchcoördinator Let Dillen de kans om voltijds aan de slag te gaan bij UZ Gent. Deze voltijdse betrekking zal een combinatie vormen van onderzoekswerk op de dienst Geriatrie en klinisch werk bij het Oncologisch Centrum. Het bestuur en de collega's van de Federatie wensen Let alle goeds voor de toekomst en wensen haar uitdrukkelijk te danken voor de deskundige en zeer fijne samenwerking van de afgelopen jaren!

De vacante betrekking als gevolg van het vertrek van Let valt samen met de beslissing van de VLK om een extra halftijdse onderzoeksfunctie te financieren. De Federatie is als gevolg daarvan op zoek naar één voltijdse of twee halftijdse onderzoekers. Geïnteresseerden vinden meer informatie in het vacaturebericht.

top

Spirituele en existentiële zorg in de schijnwerper

Onze artikels en aankondigingen over de vierde pijler van palliatieve zorg mogen steevast rekenen op veel belangstelling, zo blijkt iedere keer weer uit uw reacties. Het doet ons dan ook genoegen deze twee evenementen te kunnen aankondigen:

  • op vrijdag 13 juni, om 13u30, in Leuven: dr. Mieke Vermandere verdedigt, in het Engels, haar doctoraat 'Spirituality at the End of Life: Art or Science?'
  • op zaterdag 14 juni, van 10u tot 12u, eveneens in Leuven: lezing van dr. Christina Puchalski (George Washington University): 'A whole person care approach to suffering. Integrating spiritual care through screening and assessing'

top

Intensieve cursus over verpleegkundige ethiek - 2 t/m 5 december 2014

Het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht van de KU Leuven organiseert van 2 tot en met 5 december 2014 een intensieve, interdisciplinaire cursus over verpleegkundige ethiek. De voertaal is het Engels. Meer informatie: programma in een notendop - volledig programma.

top

Euthanasie voor minderjarigen: wettekst

De wet met betrekking tot euthanasie voor minderjarigen verscheen op 12 maart 2014 in het Belgisch Staatsblad. Klik hier voor de wettekst.

top

VOOR U GELEZEN
Vrijwilligers in palliatieve zorg: een inkijk in zeven Europese landen

Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in de palliatieve zorg in Europa. Hun rol in het multidisciplinair team en de steun die zij bieden aan patiënten in de laatste fase van hun leven, familieleden en professionele zorgverleners zijn bijzonder waardevol. Ondanks inspanningen in verschillende landen blijft de rol en positie van vrijwilligers in palliatieve zorg in Europa weinig omschreven. In het Europese Europall-project wil men zicht krijgen op hoe en in welke mate vrijwilligers worden betrokken bij palliatieve zorg in 7 Europese landen: België, UK, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Polen en Spanje. Daarnaast wou men ook te weten komen in welke mate vrijwilligers opleiding en training krijgen. Hiertoe werden een literatuur- en een interviewstudie uitgevoerd bij deskundigen in palliatieve zorg. In alle landen bleken vrijwilligers betrokken in palliatieve zorg.
De mate van betrokkenheid in verschillende zorgsettings varieerde sterk van land tot land. Zo had UK de meeste vrijwilligers en Spanje de minste. In alle deelnemende landen (uitgezonderd UK en Nederland) was vrijwilligerswerk ingebed in de wet en regulaties. In alle deelnemende landen bestonden er trainingprogramma's voor vrijwilligers, zowel op regionaal als op nationaal niveau. Specifieke gegevens over België/Vlaanderen worden beschreven in het artikel.
Deze studie geeft een eerste beschrijving van de organisatie van vrijwilligerswerk in palliatieve zorg. Verder onderzoek naar de rol en de verantwoordelijkheden van vrijwilligers binnen palliatieve zorg is nodig.

Meer lezen?

  • Woitha, K., et al. [2014; Epub ahead of print]. Volunteers in palliative care - A comparison of seven European countries: A descriptive study. Pain Practice.
  • http://www.europall.eu/

top

Praktisch assessment van delier in palliatieve zorg

Delier is een veel voorkomend en lastig neuropsychiatrisch syndroom bij palliatieve patiënten. Studies suggereren dat tussen en derde tot de helft van de gevallen van delier in palliatieve zorg omkeerbaar zijn. Bij orgaanfalen en ernstige vormen van delier ligt de omkeerbaarheid lager. Het vaststellen van delier in palliatieve zorg is omwille van veel redenen een uitdaging, zoals de last van herhaalde assessments, stress bij familie en verpleegkundigen, het onvoldoende kennis hebben rond delier bij zorgverleners, en het ontbreken van consensus over de beste assessmentbenadering. Het is dan ook niet verwonderlijk dat delier in palliatieve zorg ondergediagnosticeerd is en vaak verkeerdelijk als depressie of vermoeidheid wordt gediagnosticeerd.
Het doel van deze studie is om een overzicht te geven van instrumenten die in palliatieve zorg frequent worden gebruikt om delier vast te stellen. Bijkomend wil men een overzicht opstellen van aan te bevelen instrumenten en methodieken voor zowel klinische als onderzoeksmatige doeleinden.
Via een zoektocht in Pubmed en consultatie van deskundigen werden 26 delierinstrumenten geïdentificeerd. Daarvan werden 6 instrumenten geselecteerd voor verdere beoordeling: 3 screeningsinstrumenten, 2 instrumenten die de ernst vaststellen, en een onderzoeksinstrument. Deze zes instrumenten verschilden sterk op het vlak van gebruiksgemak, trainingvereisten, psychometrische eigenschappen en toepasbaarheid bij palliatieve populaties. De Nursing Delirium Screening Scale, Single Question in Delirium en de Confusion Assessment Method, met een korte aandachtstest, zijn effectief voor het screenen voor delier. Het gebruik van de DSM-IV criteria geeft de beste resultaten voor de diagnose van delier. De Revised Delirium Rating Scale en de Memorial Delirium Assessment Scale zijn de best beschikbare opties om ernst op te volgen, en de Cognitive Test for Delirium geeft een gedetailleerd neuropsychologisch assessment voor onderzoeksdoeleinden. Ondanks de beperkingen van elk van deze instrumenten zorgen ze wel voor een gestandaardiseerde en systematische benadering van delier en een gemeenschappelijke taal om te communiceren met teamleden. Deze instrumenten kunnen met andere woorden de klinische expertise in de zorg verdiepen.
In het licht van de unieke kenmerken van patiënten in palliatieve zorg zijn er dringend meer contextgevoelige studies naar delier nodig en meer training voor zorgverleners aan het bed rond dit syndroom.

Meer lezen?

  • Leonard, M.M., et al. [2014; Epub ahead of print]. Practical assessment of delirium in palliative care. Journal of Pain and Symptom Management.
  • Op www.pallialine.be kunt u gratis een Vlaamse richtlijn over delier raadplegen: Huysmans, G., Laporta, T., De Coninck, C. Delirium in de palliatieve zorg - een richtlijn. November 2012.

top

IN DE MEDIA

- Pastorale perspectieven, december 2013: Vroegtijdige zorgplanning: Garantie op kwaliteitsvol ouder worden? Een artikel van Let Dillen, Jan Steyaert en Jurn Verschraegen

- Nursing, april 2014: Levenseinde - bewust afzien van eten en drinken. Artikel van Leonie van den Schoor m.m.v. onze erevoorzitter, dr. Senne Mullie

top

BOEKENNIEUWS

Het leven en hoe wij er afscheid van nemen
Lut Rubbens
Mei 2014, Davidsfonds Uitgeverij, ISBN 978 90 5908 555 8 Het leven en hoe wij er afscheid van nemen brengt oprechte en verhelderende getuigenissen van aan het sterfbed. Lut Rubbens werkte jaren als verpleegkundige op de palliatieve eenheid van het UZ Leuven. Vanuit haar ervaring vertelt zij in dit boek over het verloop van het stervensproces en het lijden dat daarmee gepaard gaat. Meer lezen ...

Kun je internetten in de hemel?
Ineke Wienese
Maart 2014, Uitgeverij de Graaff, ISBN 978 90 77024 52 3
In dit boek vertellen kinderen en jongeren uit verschillende culturen en religies, welke gedachten, gevoelens en beelden zij hebben over de dood en wat er na de dood gebeurt. Ook vertellen ze hun verliesverhaal, wat hen steun en troost geeft bij verlies en wat ouders, familie en school kunnen doen om te steunen. Meer lezen ...

top