A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

Nieuwsflash 01/2015

Vrijdag 30 januari 2015

MBE's gestart met e-Dossier Palliatieve Zorg!


Binnenkort gaat de laatste van de twaalf participerende MBE's (multidisciplinaire begeleidingsequipes) van start met het e-Dossier PZ, een moderne webapplicatie voor het registreren van patiëntengegevens. Het e-Dossier PZ komt in de plaats van het verouderde registratiesysteem dat meer dan 10 jaar geleden voor de palliatieve thuiszorg gecreëerd werd. Het nieuwe programma werd op maat ontwikkeld en telt zeven modules die bijdragen tot een efficiënte werking van de MBE's: Patiëntendossier, Facturatie, Relatie- en organisatiebestand, Vrijwilligerswerk, Vorming, Logboek en Rapporten & Statistieken. Met die laatste module wordt ook tegemoetgekomen aan de registratieverplichtingen voor de diverse bevoegde overheden.

Onze welgemeende dank aan iedereen die zijn schouders onder dit project zette!

topAANKONDIGINGEN
27 maart 2015 - 9de Vlaams-Nederlands Onderzoeksforum Palliatieve Zorg - Antwerpen

Het 9de Vlaams-Nederlands Onderzoeksforum Palliatieve Zorg buigt zich dit jaar over het onderwerp Communicatie en Vroegtijdige Zorgplanning. Keynote sprekers zijn dr. Kristian Pollock (School of Nursing, Midwifery and Physiotherapy, University of Nottingham, UK) en dr. Judith Rietjens (Department of Public Health, Erasmus MC, Rotterdam). Het volledige programma wordt in de tweede helft van februari bekendgemaakt, na beoordeling van de ingediende abstracts. Tot 19 maart kunt u tegen het verlaagde tarief inschrijven (vermeld behalve de code ook uw NAAM aub!). Plaats van gebeuren is de stadscampus van de universiteit van Antwerpen. Alle informatie op www.onderzoeksforumpalliatievezorg.eu.

top1 maart 2015 - Requiem van Twijfel en Troost - Liedekerke

Het WZC Sint-Rafaël van Liedekerke organiseert op zondag 1 maart e.k. het Requiem van Twijfel en Troost ten voordele van de eigen instelling en de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen.
Meer informatie ...

top12 maart 2015 - Studiedag '(V)aardig met familie in de begeleiding van de palliatieve patiënt' - Schaarbeek

De werkgroep Sociaal Werk herneemt deze studiedag waarop in de voormiddag vier thema's worden behandeld: meerzijdige partijdigheid, genogrammen, waarden en normen, en familiebijeenkomsten. Deelnemers kunnen in de namiddag over twee van deze onderwerpen een verdiepende sessie volgen.
Meer info ... Inschrijven

top25 maart 2015 - NVKVV over 'Voeding en vocht in de palliatieve zorg'

Verpleegkundigen en zorgverleners geïnteresseerd in palliatieve zorg kunnen tijdens de congresweek van NVKVV in Oostende een studiedag volgen met bijzondere aandacht voor voeding en vocht. Meer informatie op www.nvkvv.be.

topVORMING, TRAINING & OPLEIDING (VTO)

- Interuniversitair Postgraduaat Palliatieve Zorg voor Artsen - BELANGRIJKE WIJZIGING! Om organisatorische redenen en anders dan aangekondigd, start het Interuniversitair Postgraduaat Palliatieve Zorg voor Artsen met de module 'Aanvullingen in pijn- en symptoomcontrole', van 23 tot en met 25 april in Antwerpen. De oorspronkelijk in februari geplande module 'Planning van de zorg' in Leuven is verschoven naar januari volgend jaar (28 t/m 30 jan. 2016).

U kunt voor deze editie van het IUPGPZA, of voor (een) aparte module(s), nog tot en met 27 februari e.k. inschrijven. Het verlaagde tarief geldt alleen voor wie de drie modules volgt. Meer informatie ...

topZomercursus 'Ethics in Dementia Care' - 1 t/m 3 juli 2015 - KU Leuven

Van 1 tot 3 juli 2015 organiseert het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht van de KU Leuven een zomercursus over ethiek in de dementiezorg. De cursus is interdisciplinair en werkt vanuit de filosofie, de geneeskunde, de verpleegkunde, de gerontologie en de klinische ethiek.
Tijdens de cursus zullen experten uit binnen- en buitenland lezingen geven over tal van ethische topics binnen de zorg voor personen met dementie. Er is veel tijd voor discussie voorzien. De voertaal is Engels. Voor meer informatie en aanmelding, ga naar www.cbmer.be en klik op Summer Course. Hierbij ook de flyer en het uitgebreide programma.

topVOOR U GELEZEN
De visie op en de toepassing van continue sedatie tot de dood: opmerkelijke verschillen tussen drie Europese landen

Dit artikel geeft resultaten weer van de UNBIASED-studie (UK-Netherlands-Belgium International Sedation Study) waarin werd nagegaan hoe artsen en verpleegkundigen van drie landen hun sedatiepraktijk en de motivering ervan beschrijven. De studie werd uitgevoerd in verschillende palliatieve zorgsettings:
ziekenhuizen, de thuissituatie en hospices (Nederland/Verenigd Koninkrijk) of palliatieve zorgeenheden (België). De artsen en verpleegkundigen die werden uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek waren niet lang daarvoor betrokken geweest bij de zorg voor meerderjarige kankerpatiënten waarbij continu sederende medicatie werd toegediend (tot de dood) met de bedoeling het bewustzijn te verlagen om zo refractaire (lichamelijke of psychologische/existentiële) symptomen te verlichten. De interviews werden zo snel mogelijk na het overlijden van de patiënt afgenomen. In de meeste gevallen was dat binnen de twee maanden. De zorgverleners werden bevraagd over de redenen om over te gaan tot sedatie en de effectieve uitvoering ervan. Vervolg ...

Meer lezen?

Seymour, J., Rietjens, J., Bruinsma, S., Deliens, L., Sterckx, S., Mortier, F., Brown, J., Mathers, N., & van der Heide, A. (2015). Using continuous sedation until death for cancer patients: A qualitative interview study of physicians' and nurses' practice in three European countries. Palliative Medicine, 29(1), 48-59. Gratis te downloaden via deze link: www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4266692.

topPalliatieve thuiszorg: het PaTz-project

Ondanks de toegenomen kennis en deskundigheid rond palliatieve zorg verloopt de communicatie en continuïteit van de zorg niet altijd optimaal. In Nederland speelt het Palliatieve Thuiszorgproject (PaTz) hierop in door de samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen te bevorderen. Naar het voorbeeld van een Engels project, de Gold Standard Framework, wordt gebruiktgemaakt van een praktische methode waarin samenwerking, het uitwisselen van ervaringen en het verdiepen van kennis van huisartsen en wijkverpleegkundigen centraal staat.

Zo komen groepjes huisartsen en wijkverpleegkundigen tweemaandelijks bij elkaar onder leiding van een deskundige die kan zorgen voor advies en consultatie. Binnen deze groepjes identificeren zij hun palliatieve patiënten, patiënten met een levensverwachting van maximaal een jaar en terminale patiënten, en houden daarvan een palliatief zorgregister bij. Vervolg ...

Meer lezen?

van der Plas, A.G., Hagens, M., Pasman, H.R., Schweitzer, B., Duijsters, M., Onwuteaka-Philipsen, B.D. PaTz groups for primary palliatieve care: reinventing cooperation between general practitioners and district nurses in palliative care: an evaluation study combining data from focus groups and a questionnaire. MBC Fam Pract. 2014 Jan 20;15:14. Link naar volledige artikel.

Website PaTz: www.patz.nu/

topVOOR U GESIGNALEERD
Kwaliteitsindicatoren voor palliatieve zorg in Vlaanderen

De Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde (VUB en UGent) ontwikkelde een set kwaliteitsindicatoren voor de palliatieve zorg in Vlaanderen. Aan de hand van deze indicatoren kunnen palliatieve teams de kwaliteit van zorg meten op verschillende gebieden en die verbeteren waar ze dat nodig achten. Indien u interesse heeft in wat meer informatie over deze kwaliteitsindicatoren en het gebruik ervan binnen uw team, kan u terecht op www.endoflifecare.be/kwaliteitsindicatoren. Er is mogelijkheid om in te schrijven voor de nieuwsbrief (zie kolom rechts). U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met Kathleen Leemans op 02 477 47 64 of kleemans@vub.ac.be.

topCHi Online Community

In december 2014 stelde het Cédric Hèle instituut haar nieuwe project voor: de 'Online Community' of kortweg 'CHiCom'.
CHiCom is een online kennisplatform en ontmoetingsplek waarmee het instituut tegemoet wil komen aan twee noden: enerzijds de nood aan deskundigheidsbevordering van de (eerstelijns-)zorgverleners, die steeds een belangrijkere rol gaan spelen in de zorg voor kankerpatiënten, en anderzijds de nood aan optimalisatie van continuïteit in de zorg. Uitwisseling van kennis en ervaring, over disciplines en werkomgevingen heen, ziet het CHi als een waardevol antwoord op die noden.

Zorgverleners die op zoek gaan naar informatie over palliatieve zorg, zullen op de website onder meer de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vermeld zien staan. Meer informatie ...

topIN DE MEDIA

N.a.v. de eerste euthanasievraag van een geïnterneerde kwam de werkgroep Palliatieve Zorg & Psychiatrie bij monde van zijn voorzitter, dr. Ilse Decorte, via twee kanalen in de media:

- 6/01/2015 - De Ochtend op Radio Eén: Palliatieve zorg voor mensen die ondraaglijk psychisch lijden
- 6/01/2015 - De Morgen: Een beleid waar geen plaats is voor menselijk falen, is zelf een falend beleid - over schelpzorg 'voor patiënten aan wie de huidige geestelijke gezondheidszorg onvoldoende antwoord biedt en voor wie ook rehabilitatie te hoog gegrepen is'.

OPROEP
Mensen die werkzaam zijn in de palliatieve of psychiatrische zorg en graag aansluiten bij de werkgroep Palliatieve Zorg & Psychiatrie, mogen hun kandidatuur indienen bij Paul Vanden Berghe, directeur Federatie, paul.vanden.berghe@palliatief.be, 0497 32 23 10. De eerstvolgende vergadering vindt plaats op donderdag 12 mei.

top