A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

Nieuwsflash 04/2015

Dinsdag 28 april 2015

AANKONDIGINGEN
12de Vlaams Congres Palliatieve Zorg - Hasselt

Op dinsdag 22 september 2015 organiseert het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg i.s.m. de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen het 12de Vlaams Congres Palliatieve Zorg. Else-Marie van den Eerenbeemt, Magda Van de Wiele, dr. Marc Desmet en dr. Joke Bossers zullen het hebben over relaties in palliatieve zorg onder de overkoepelende titel 'De kunst van het verbinden'. Vanaf 15 mei kunt u zich inschrijven via www.npzl.be.

top

7 mei 2015 - Symposium 'cheek to cheek' - Brussel

De Stichting tegen Kanker, Odisee, AZ Damiaan Oostende en OLV Ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove organiseren op 7 mei een symposium over kanker en palliatieve zorg: is er plaats voor seksualiteit en intimiteit? Meer informatie vindt u in deze pdf.

top

VORMING, TRAINING & OPLEIDING (VTO)

- Samen werken of samenwerken in palliatieve zorg? is een NIEUWE OPLEIDING. Ze wordt op 2 juni 2015 in Vilvoorde gegeven door Annik Janssens (hele dag).

- Urgenties in palliatieve zorg wordt wegens succes HERHAALD op 29 september 2015 in Vilvoorde (hele dag).

- Op 10 september 2015 wordt in Diksmuide, i.s.m. het netwerk Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende, een studienamiddag over de pallialine-richtlijn 'Nausea en braken' georganiseerd. Meer informatie in de volgende Nieuwsflash.

- Werken met de pallialine-richtlijn 'Nausea en braken' kan ook op 13 oktober 2015 in Heverlee gevolgd worden. Deze opleiding wordt samen met het Palliatief Netwerk arrondissement Leuven (Panal) georganiseerd. Meer informatie in de volgende Nieuwsflash.

top

VOOR U GELEZEN
Euthanasie voor de meeste artsen niet denkbaar bij lijden aan een psychiatrische aandoening, dementie of levensmoeheid

Euthanasie is voor de meeste artsen niet denkbaar als er sprake is van lijden aan een psychiatrische aandoening, dementie of levensmoeheid. Dit in tegenstelling tot kanker of andere ernstige lichamelijke aandoeningen, waarbij de meerderheid van de artsen het uitvoeren van euthanasie wel te overwegen vindt. Dat blijkt uit een Nederlandse studie onder 1456 artsen.

De meeste euthanasievragen in Nederland komen van patiënten met kanker (72%) en andere lichamelijke aandoeningen (19%). Een minderheid van de vragen komt van patiënten met dementie (4%), levensmoeheid in afwezigheid van een ernstige ziekte (3%) of een psychiatrische aandoening (2%). Elk euthanasieverzoek vraagt om een zorgvuldige afweging waarbij de arts moet beoordelen of de situatie voldoet aan de zorgvuldigheidseisen die in de euthanasiewet gesteld worden, bv. of er sprake is van ondraaglijk lijden. Om een euthanasieverzoek te kunnen inwilligen moet de arts achter het besluit van de patiënt kunnen staan en moet het zowel emotioneel als moreel aanvaardbaar zijn voor de arts. Vervolg artikel ...

Meer lezen?

  • Bolt, E.E., Snijdewind, M.C., Willems, D.L., van der Heide, A., Onwuteaka-Philipsen, B. (2015). Can physicians conceive of performing euthanasia in case of psychiatric disease, dementia or being tired of living? Journal of Medical Ethics 2015; Feb 18. [epub ahead of print].

top

Euthanasie en hulp bij zelfdoding bij ouderen zonder ernstige medische aandoening maar met de wens om te sterven: een nationaal cross-sectioneel onderzoek in Nederland

Dit onderzoek maakt deel uit van de grootschalige KOPPEL-studie in Nederland, een nationale studie rond de kennis en de opinie van het grote publiek en van beroepskrachten omtrent levenseindezorg en -beslissingen. Er werd online een gestructureerde vragenlijst aangeboden aan een random steekproef van Nederlandse huishoudens. In deze vragenlijst werd de mening van het grote publiek nagegaan ten aanzien van euthanasie en hulp bij zelfdoding bij ouderen zonder een ernstige medische conditie.

De vragenlijst bestond uit drie delen. Eerst werd aan de respondenten gevraagd in welke mate zij het eens waren met een aantal uitspraken omtrent euthanasie. Verder werd de aanvaardbaarheid van hulp bij zelfdoding nagegaan door middel van twee hypothetische casussen. Een casus van een oudere die levensmoe is (maar in goede lichamelijke en mentale conditie verkeert) en hulp bij zelfdoding vraagt wordt tegenover een casus van een patiënt met een ongeneeslijke kanker en ernstige pijnen geplaatst. Vervolg artikel ...

Meer lezen?

  • Raijmakers, N., van der Heide, A., Kouwenhoven, P., van Thiel, G., van Delden, J., & Rietjens, J. (2015). Assistance in dying for older people without a serious medical condition who have a wish to die: a national cross-sectional suvey. Journal of Medical Ethics, 41, 145-150.

top

VOOR U GESIGNALEERD
Vlaamse Liga tegen Kanker steunt project rond existentiële en spirituele zorg voor mensen in de palliatieve fase

Het project 'existentiële en spirituele zorg voor mensen in de palliatieve fase' is een samenwerking tussen de Beweging van Wakkere Geesten, Docwerkers, de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen en PERENNIS, Centrum voor Groei in Leven en Sterven. Het heeft als doel om de levenskwaliteit van (kanker)patiënten in de palliatieve fase te verbeteren door existentiële en spirituele thema's bespreekbaarder te maken.

Om dit doel te realiseren zullen in een eerste fase een 20-tal diepte-interviews afgenomen worden bij palliatieve patiënten. Ze zullen uitgenodigd worden te reflecteren en te vertellen over existentieel-spirituele thema's uit hun leven. Deze interviews zullen audiovisueel worden opgenomen en vormen de voedingsbodem voor een documentaire. Hiervoor is de Beweging van Wakkere Geesten nog op zoek naar mensen in hun laatste levensfase die bereid zijn om in een gefilmd interview te vertellen over wat bij hen innerlijk leeft. U kan hiervoor contact opnemen met projectcoördinator Filip Loobuyck via mail (bwgbeweging@gmail.com) of op het nummer 0486 083242.

In een tweede fase zal de documentaire en het ruwe filmmateriaal gebruikt worden voor de uitwerking van een nieuw vormingsaanbod. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de frequentie en kwaliteit van existentiële en spirituele zorg nog vaak onvoldoende is en dat het gebrek aan adequate training hierin een belangrijke barrière vormt. Het beeldmateriaal zal worden gebruikt om een concrete en praktijkgerichte training uit te werken en zo het VTO-aanbod rond de vierde pijler van palliatieve zorg te versterken. De Federatie werkt hiervoor samen met het centrum PERENNIS dat sinds 2010 een training existentiële en spirituele zorg aanbiedt en ervaring heeft met het inzetten van beeldmateriaal en video-opnames in een educatieve context.

De Federatie maakt graag van de gelegenheid gebruik om de Vlaamse Liga tegen Kanker van harte te danken voor haar ondersteuning van vernieuwende projecten, zoals hierboven toegelicht, of bv. recent de ontwikkeling van een softwarepakket voor de patiëntendossiers van de MBE's. Maar daarnaast ondersteunt ze ook al jarenlang onze reguliere werking.

Weet dan ook dat, als u de lopende Kom op Tegen Kanker steunt, u ons ondersteunt.

top

Mooie cheque voor de Federatie

Gisteren overhandigde mevr. Rita Vande Moortele, voorzitter van Vijvens vzw, onze collega Gommaar Truyens een cheque ter waarde van ruim 1.000 euro. Het woonzorgcentrum in Huise organiseerde op 22 december jl. het Requiem van Twijfel en Troost ten voordele van onze organisatie. Een hartverwarmend gebaar dat we met dankbaarheid aanvaarden!top

BOEKENNIEUWS

Palliative care for older people. A public health perspective.
Lieve Van den Block, Gwenda Albers, Sandra Martins Pereira, Bregje Onwuteaka-Philipsen, Ourline Pasman, Luc Deliens In dit boek, dat op 1 mei door Oxford University Press gepubliceerd wordt, zorgen auteurs van over de hele wereld voor een brede internationale kijk op de problematiek die het wereldwijd groeiend aantal ouderen met zich meebrengt. Palliative care for older people. A public health perspective geeft inzicht in de meest recente ontwikkelingen op het gebied van palliatieve zorg voor ouderen en beleid, onderzoek en innovatie. Het afsluitend hoofdstuk beschrijft beleidsaanbevelingen ter verbetering van de kwaliteit en de toegankelijkheid van palliatieve zorg voor ouderen.

Afscheid van dikke boom
Nathalie Slosse met illustraties van Rocio Del Moral Na het prentenboek Grote Boom is ziek (2009) verschijnt nu het zakboekje Afscheid van dikke boom om kinderen te helpen omgaan met de dood van een bijzonder iemand. Het kan thuis of op school ingezet worden in de begeleiding van kinderen die een dierbare verliezen na een slepende ziekte.

top