A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

Nieuwsflash 07/2015

Dinsdag 29 september 2015

BELEIDSNIEUWS
Toekenning palliatief forfait aan rechthebbenden die verblijven in initiatieven voor beschut wonen

Vanuit het werkveld kregen we de vraag "Kunnen mensen die leven in 'beschut wonen' een palliatief forfait aanvragen?" Recent kwam van de Directie Juridische zaken en Toegankelijkheid, Dienst Geneeskundige Verzorging van het RIZIV, volgend antwoord:

"U vroeg of rechthebbenden in initiatieven voor beschut wonen recht kunnen hebben op het palliatief forfait. Wij hebben dit besproken en laten u hierbij weten dat het forfait toegekend kan worden aan rechthebbenden die in initiatieven van beschut wonen verblijven. Het gaat hier immers om een thuissituatie (de rechthebbende verblijft niet in een instelling)".

Heeft u vragen van deze aard? Stel ze gerust. De Federatie vraagt dit voor u na en biedt u deze service graag aan.

top

Betaling van de premie voor Bijzondere Beroepsbekwaamheid Palliatieve Zorg (BBK PZ) in woonzorgcentra

Uit de omzendbrief 2015/6 van het RIZIV aan de ROB's en RVT's:

Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 28 december 2011 moeten in de maand september de volgende bedragen door de instelling worden gestort aan de erkende verpleegkundigen die gemachtigd zijn zich op een bijzondere beroepstitel of een bijzondere beroepsbekwaamheid te beroepen:

  • 3.616,96 euro (werkgeversbijdrage niet inbegrepen) per voltijds equivalent verpleegkundige in de instelling die over een beroepstitel van geriatrisch verpleegkundige beschikt;
  • 1.205,62 euro (werkgeversbijdrage niet inbegrepen) per voltijds equivalent verpleegkundige in de instelling die beschikt over een beroepsbekwaming van geriatrisch verpleegkundige of van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de palliatieve zorg.

Deze bedragen worden betaald naar rata van hun werktijd (louter verpleegkundige taken) en het aantal gepresteerde maanden van 1 september 2014 tot 31 augustus 2015, en rekening houdende met de datum waarop de beroepstitel of beroepsbekwaamheid van toepassing is. De werkgever wordt ook geacht om op deze brutobedragen werkgeversbijdragen te betalen.

Meer lezen....

top

VORMING, TRAINING & OPLEIDING (VTO)

NIEUW - Wetenschappelijk onderzoek in palliatieve zorg, een ver-van-het-bed show?, anderhalve dag op 24 november en 8 december 2015. Gwenda Albers PhD en Alexander Verstaen PhD, research coördinatoren van de federatie, maken u adhv wetenschappelijke artikels vaardig in het verbinden van onderzoeksresultaten en uw praktijk. INSCHRIJVEN VOOR 26 OKTOBER 2015! Meer informatie.

NIEUW - Een tweedaagse Van Zelfzorg naar teamzorg en patiëntenzorg wordt gegeven op 26 november en 10 december 2015 in Vilvoorde door Marita Stas: Meer informatie.

Op 22, 23 en 24 oktober 2015 gaat in Gent de 2de module door van het Interuniversitair Postgraduaat Palliatieve Zorg voor Artsen over Psychosociale en spirituele zorg, en communicatie met patiënt en hulpverleners. Op 28, 29 en 30 januari 2016 gaat in Leuven de 3de module door: Planning van de zorg. Meer informatie.

Levenseindezorg op maat: opdracht en uitdaging voor de huisarts wordt in samenwerking met Domus Medica herhaald op 28 november 2015 in Vilvoorde en op 5 december 2015 in Dendermonde. Deze laatste sessie is eveneens in samenwerking met de netwerken palliatieve zorg van de regio Waasland en van de regio Aalst arr. Dendermonde regio Ninove. Meer informatie

Pallialine opleidingen:

Werken met de richtlijn Nausea en braken op 13 oktober 2015 in Heverlee, een samenwerking met het Palliatief Netwerk arrondissement Leuven. Meer informatie.

Werken met de richtlijn Delier bij palliatieve patiënten op 21 oktober 2015 in de namiddag in Vilvoorde. Meer informatie.

top

VOOR U GELEZEN
Het belang van mondzorg in de palliatieve fase

Mondproblemen zijn veelvoorkomend in de palliatieve fase. Algehele achteruitgang en behandeling (chemotherapie) kunnen leiden tot ontstekingen van de mond en lippen, tandvleesontsteking, tandbederf door tandplaque, slijmvliesinfecties en een droge mond door onvoldoende aanmaak van speeksel. Mensen in een gevorderd stadium van ziekte zijn vaak niet meer in staat hun mond zelf te verzorgen.
Mondproblemen zijn behalve onplezierig, ook een bron van infecties en zorgen voor een verslechterde voedingstoestand met soms zelfs ondervoeding tot gevolg. Andere gevolgen van mondproblemen zijn pijn, slechte adem, smaakstoornissen en problemen op het gebied van intimiteit.

Een in 2011 gepubliceerde studie onderzocht de prevalentie van mondproblemen bij patiënten gediagnosticeerd met een gevorderde kanker. Omdat mondproblemen bij mensen met hoofd-halskanker vaker goed gedocumenteerd en behandeld worden, werden zij uitgesloten van deelname aan het onderzoek. Van de 126 patiënten had 78% last van een droge mond, 67% pijn in de mond, 34% een slijmvliesinfectie (86% positief getest) en 67% problemen met de voedselinname. De auteurs concluderen dat betere mondzorg voor palliatieve patiënten nodig is en het bewustzijn over de aanwezigheid en ernst van mondproblemen verhoogd moet worden.

In Vlaanderen bestaat er (nog) geen richtlijn over mondzorg in de palliatieve fase. Voor meer informatie kunt u wel de volgende documenten raadplegen … . Vervolg artikel.

top

AANKONDIGINGEN
Tijdschrift (2015) van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen beschikbaar!

Lees nu het jaarlijks tijdschrift van de Federatie via deze link. 'Verbinden en verbondenheid in de palliatieve zorg', 'Interprofessionele palliatieve zorg' en 'Het belang van verbinding in rouwtherapie' zijn slechts enkele thema's die in deze editie aan bod komen.
Wij wensen u veel leesplezier!

top

Nieuwe richtlijn beschikbaar op pallialine.be: Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS)

Amyotrofische laterale sclerose (ALS) is een zenuwziekte die naast een aantasting van de levenskwaliteit vroeg of laat onherroepelijk tot de dood leidt. Verlenging van het leven is slechts in geringe mate mogelijk. In de afgelopen jaren is echter vooruitgang geboekt in de mogelijkheden om de kwaliteit van leven zo lang mogelijk te handhaven. Wat kwaliteit van leven is en welke behandeling of begeleiding hiervoor nodig is, wordt in overleg met de patiënt en zijn/haar familie en de betrokken zorgverleners bepaald.

De richtlijn is gebaseerd op de Nederlandse richtlijn Amyotrofische laterale sclerose van 2005. Deze werd nagelezen, van een wetenschappelijke grading voorzien en vertaald naar de Vlaamse situatie door Dr. Noël Derycke (huisarts en equipearts PHA), Prof. Dr. Jonathan Baets (MD, PhD, neuroloog UZA1), Dr. Katrien Smets (neuroloog UZA1), Iris Smouts (sociaal verpleegkundige UZA1), Myriam Arren (verpleegkundige - palliatief deskundige PHA) en Tine De Vlieger (verpleegkundige - algemeen coördinator PHA). De richtlijn beschrijft het voorkomen, de oorzaken, de diagnostiek, het beleid, de integrale benadering en de behandeling van ALS bij palliatieve patiënten.

Meer informatie:

  • De richtlijn Amyotrofische laterale sclerose (ALS) is te raadplegen en te downloaden op www.pallialine.be.
  • Indien u op de hoogte wenst gehouden te worden van de publicatie van nieuwe richtlijnen kunt u zich via www.palliatief.be inschrijven voor de Nieuwsbrief van Pallialine (en andere publicaties).
  • Voor verscheidene richtlijnen worden door de Federatie vormingspakketten ontwikkeld voor LOK of andere bijscholingen. Indien u hier meer informatie over wenst kan u terecht bij Greet François, stafmedewerker vorming, via greet.francois@palliatief.be of 02 255 30 42.

top

18 t/m 24 december 2015 - Steun de Federatie via Music for Life!

De week van 18 tot en met 24 december wordt naar goede gewoonte de Warmste Week van het jaar dankzij Studio Brussel en Music for Life. Net als vorig jaar gaat de opbrengst van de actie niet naar één goed doel, maar naar alle organisaties die zich hebben aangemeld. Ook de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw werd geselecteerd. Wij zijn actief op zoek naar mensen en organisaties die samen met ons een actie op touw willen zetten of er zelf eentje trekken! Alle informatie vindt u op www.musicforlife.be. Alvast bedankt!

top

Danshart - 26 november & 3 december 2015

Drie S-Sport en S-Plus afdelingen organiseren op donderdag 26 november 2015 (Oudenaarde & Zaventem) en op donderdag 3 december 2015 (Hemiksem) een groot dansfeest voor 50-plussers. Men hoopt op zoveel mogelijk deelnemers die 10 uur lang op 3 verschillende dansvloeren het beste van zichzelf geven. De opbrengst van Danshart 2015 gaat integraal naar de ondersteuning van palliatieve zorg. Meer informatie in de affiche.

top

OPLEIDINGEN ANDERE ORGANISATIES

De raakbare mens. De kwetsbaarheid van de zorgverlener - 16 oktober 2015
Op vrijdag 16 oktober 2015 organiseert de Werkgroep' "Ethiek in de kliniek" (WEK) zijn 8ste symposium. Het thema dit jaar is: "De raakbare mens. De kwetsbaarheid van de zorgverlener". Het symposium gaat door in PXL-Congress te Hasselt. Meer informatie via deze link.

Attentie! Pijn en dementie - 24 november 2015
Thomas More en het Palliatief Netwerk Arrondissement Turnhout (PNAT) organiseren een studiedag over pijn bij dementerenden. Meer informatie in de flyer.

Tweedaagse workshop met Robert Neimeyer (USA):'Techniques of grief therapy' - 18 & 19 februari 2016
Context UPC KULeuven organiseert een tweedaagse workshop 'Techniques of grief therapy' op donderdag 18 en vrijdag 19 februari 2016. De workshop biedt een uitgebreide training in een aantal rouwtechnieken, gekaderd binnen de therapeutische relatie, alsook binnen de context van huidige theorieën en onderzoek. Gebruik makend van eigen actuele therapie video's zal Neimeyer in deze twee dagen therapeutische tools aanreiken die kunnen gebruikt worden om rouwenden te helpen het verlies te integreren in het verdergaande leven en tegelijk de band met de overledene te reconstrueren.

Meer informatie en inschrijven via deze link.

top

IN DE MEDIA

Medi-Sfeer, 25 augustus 2015: 'Honorarium beschikbaar voor advies 'tweede arts' bij euthanasie' - m.m.v. dr. Gert Huysmans, voorzitter Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen.

De Standaard, 12 september 2015: 'We zijn elkaar tot last' - interview met dr. Marc Desmet, palliatief arts in het Jessa ziekenhuis in Hasselt en voorzitter van de Stuurgroep Ethiek van de Federatie.

Medi-Sfeer, 16 september 2015: 'Waarom blijft euthanasie een heikel punt' - interview met dr. Gert Huysmans, voorzitter Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen.

top

BOEKENNIEUWS

Euthanasie: waarom niet? Pleidooi voor nuance en niet-weten

Marc Desmet 2015, Lannoo, 320 p., 20 euro, ISBN 978 94 014 2666 4

"Er ontbreekt iets essentieels in het maatschappelijk debat over euthanasie: nuance" Dat is de basisstelling van Marc Desmet, meer dan twintig jaar palliatieve-zorgarts en voorzitter van de stuurgroep ethiek van de FPZV. Ja, waaróm niet? Euthanasie moet in bepaalde lijdenssituaties kunnen. En tegelijkertijd, waarom niet? De praktijk leert dat euthanasie niet vanzelfsprekend blijft. Marc Desmet brengt nuances met verhalen uit de praktijk en reflecties. Meer informatie …

dr. Marc Desmet schonk ons 5 exemplaren van zijn boek 'Euthanasie: waarom niet?' Is uw instelling lid van de Federatie, of bent u individueel lid, stuur dan uiterlijk op 15 oktober 2015 een mailtje naar info@palliatief.be. Een onschuldige hand trekt de winnaars. Veel succes!

Dokter, mag ik lachen met mijn kanker?

Philippe Van den Driessche (Pévé) 2015, Casa Littera, 96 p., ISBN 978 94 915 3809 4

Cartoonist Pévé verneemt dat hij tongkanker heeft.In het ziekenhuis beslist Pévé om een dagboek bij te houden. Maar een cartoonist schrijft niet, hij tekent een dagboek: een 200-tal cartoons die het wel en wee in het ziekenhuis in kaart brengen. Geheel in de cerebrale stijl van Pévé resulteert dat in cartoons die gaan van beschrijvend tot bijzonder cynisch - met sommige lacht hij vierkant met zijn ziekte. En dat is ook de sterkte van dit boek, het zet je meteen aan tot reflectie over ziek zijn. En met de vraag die achterblijft: mag je lachen met ziekte?

Meer informatie …

top

VOOR U GESIGNALEERD
Amfora

Amfora wil, in woord en beeld, een instrument aanreiken om lijden en dood bespreekbaar te maken wanneer het afscheid van het leven erg dichtbij komt. Amfora geeft de kans aan de persoon die in de laatste fase van zijn leven zit, om zijn verhaal te vertellen, een 'balans' op te maken, iets door te geven aan de nabestaanden. Tegelijk is Amfora voor de nabestaanden een manier om het verhaal van de overledene tastbaar en levendig aanwezig te houden.

Hilde Ingels, journaliste, interviewt mensen op het einde van hun leven en werkt dit uit in een persoonlijk verhaal. Isabelle Desmidt verwerkt deze tekst kunstzinnig in een persoonlijk met kalligrafie geïllustreerd boekje met handgemaakte bijpassende doos.

Meer informatie via hun website.

top