A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

organisatie » beleid

missie

De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen treedt op als representatieve organisatie voor alle belanghebbenden in palliatieve zorg in Vlaanderen. Als Federatie behartigt zij, samen met de netwerken palliatieve zorg, kwaliteitsvolle zorg voor elke burger.

De Federatie is een pluralistische organisatie, die verschillen in overtuiging als een rijkdom en verrijking erkent en waardeert. Ze probeert haar missie en visie transparant te realiseren, loyaal aan haar doelstellingen en belanghebbenden.

Om deze missie te realiseren werkt de Federatie vanuit een vijftal beleidslijnen:

  1. Ze fungeert als kennis- en expertisecentrum palliatieve zorg dat vernieuwende kennis en expertise (ook internationaal) samenbrengt en op een toegankelijke wijze ter beschikking stelt van partners en van de samenleving in brede zin. Deze partners kunnen zijn: netwerken palliatieve zorg, overheden, zorg- en onderwijsinstellingen en zorgverstrekkers.
  2. De Federatie creert een breed maatschappelijk draagvlak voor palliatieve zorg door informeren van en communicatie met de bevolking.
  3. Ze is een partner in de permanente ontwikkeling van hulpverleners, actief in palliatieve zorg door vorming, training en opleiding.
  4. Ze voert een beleid naar de overheid en het werkveld dat gericht is op een verdere inbedding en financiering van de palliatieve zorg in de verschillende zorgsettings en onderwijs.
  5. Ze organiseert via gestructureerde overleggroepen het wederzijds overleg met de betrokken actoren in palliatieve zorg met als doel door wederzijdse doorstroming van informatie de Federatie verder uit te bouwen en op deze wijze de palliatieve zorg in Vlaanderen te verbeteren.


visie

Vanuit een kritische evaluatie van de zorg van vandaag, denkt de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen na over de krijtlijnen en doelen voor de palliatieve zorg van morgen. De fundamenten van palliatieve zorg zijn door het engagement en de inzet van velen, stevig gelegd. Daarop moet de volgende jaren resoluut worden verder gebouwd. Na overleg met tal van betrokkenen uit zorg, onderwijs en organisaties schuift de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen daarom zes krachtlijnen naar voor om de zorg voor patiënten aan het eind van hun leven verder te verbeteren. Opdat Vlaanderen in 2020 haar burgers ook dan de zorg kan aanbieden die het leven voltooit waarin zij onze welvaart en welzijn hebben helpen opbouwen.

Lees hier de visienota van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen: 'Werken aan morgen. Zorgen voor vandaag. Toekomstgerichte palliatieve zorg voor het Vlaanderen van 2020'.
opdracht

Palliatieve zorg wil de levenskwaliteit verbeteren van patiënten en hun naasten, die te maken krijgen met een levensbedreigende aandoening. Ze doet dit door het voorkomen en verlichten van lijden, door het zorgvuldig beoordelen, duiden en behandelen van pijn en andere lichamelijke, psychosociale en spirituele problemen.

Sterven is een normaal en natuurlijk gebeuren dat deel uitmaakt van ieders leven. De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen pleit ervoor sterven en afscheid opnieuw in handen te geven van de betrokkenen, en eenieder de mogelijkheid te bieden tot het einde toe te leven waar en hoe hij dit wenst.

Palliatieve zorg vertrekt vanuit de noden en verlangens van de patiënt en zijn naastbestaanden.

Palliatieve zorg heeft steeds aandacht voor zowel lichamelijke, psychische, sociale als spirituele aspecten met als uiteindelijk doel een maximale kwaliteit van de laatste levensfase. Palliatieve zorg verlengt het leven niet. In overleg met de betrokken zorgverleners wordt de zorg tot het einde toe verzekerd, welke beslissingen bij het levenseinde door patiënt en zijn omgeving er ook worden genomen.

Vroegtijdig inschakelen van palliatieve zorg is vaak zinvol, zodat ook de beslissing over behandeling die mogelijk levensverlengend zijn, zoals o.m. chemo- en radiotherapie, kan worden begeleid. Zo kan de patiënt en zijn omgeving, ook in die moeilijke periode, een optimale zorg worden geboden.

Elke hulpvrager heeft recht op een hulpverlener die over de nodige kennis, vaardigheden en attitudes beschikt om de palliatieve zorg waar te maken op zijn terrein. Waar nodig kan elke hulpverlener ondersteuning en advies krijgen van palliatieve deskundigen.

In overleg met patiënt, familie en hulpverleners kan de zorg, al dan geheel over gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk of definitief, worden overgenomen door palliatieve deskundigen in de respectievelijke settings. Hierbij wordt gestreefd naar de continu teit van zorg. Ook de zorg voor de hulpverleners maakt integraal deel uit van de palliatieve zorgcultuur.

Om tot verantwoorde medisch-ethische beslissingen rond het levenseinde te komen, beoogt de palliatieve zorg een open dialoog tussen patiënt, naastbestaanden en zorgverleners.

Palliatieve zorg vertrekt vanuit een samenwerkingsmodel, extra-intra-muraal, interdisciplinair, pluralistisch. De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen bevordert de kwaliteit van deze zorgverlening in Vlaanderen.

Omdat de meeste mensen verkiezen om thuis en in de vertrouwde omgeving de laatste levensfase door te brengen, beklemtoont de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen de waarde hiervan en wil zij de mogelijkheden daartoe optimaliseren. Dezelfde kwaliteitszorg streeft ze na in alle zorgvoorzieningen. De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen wil de bevolking hierover informeren, de hulpverleners ondersteunen en de overheid inspireren.

De palliatieve zorg ondersteunt, indien gewenst, de naastbestaanden in de periode, voor en na het overlijden, door een aangepaste rouwzorg. Zij heeft hierbij bijzondere aandacht voor kinderen en voor de vereenzaming van de overlevende partners. Zij verliest bij deze ook de hulpverleners niet uit het oog.

De Federatie erkent de meerwaarde van de vrijwilligers in de palliatieve zorg en geeft hen, aanvullend bij de professionele hulpverleners een eigen plaats. De Federatie wil in haar denken en handelen een weerspiegeling zijn van de palliatieve zorgcultuur in Vlaanderen.jaarverslag

U kan de jaarverslagen terugvinden en downloaden in de rubriek publicaties