A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

organisatie » organigram


De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen is een v.z.w. waarvan de organisatie is terug te vinden in het  onderstaand organigram.

De Algemene Vergadering is het hoogste beslissingsorgaan van de vereniging en is samengesteld uit alle leden. Ze komt tweemaal per jaar bij elkaar en houdt toezicht op de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur leidt de vereniging en doet alles wat nodig of nuttig is om de doelstellingen van de Federatie te bewerkstelligen. De Raad van Bestuur legt het beleid en de strategie van de vereniging vast en waakt over de financin. De Raad van Bestuur is onder meer samengesteld uit vertegenwoordigers van de aangesloten netwerken palliatieve zorg, een vertegenwoordiger van de netwerkco rdinatoren, van de opleiders, en uit vertegenwoordigers van de diverse settings en disciplines die binnen het palliatieve werkveld actief zijn. De Raad van Bestuur vergadert een viertal keer per jaar.


Het Bureau staat in voor het dagelijks beheer van de Federatie. Het Bureau wordt samengesteld door de Raad van Bestuur. De voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester en secretaris maken er deel van uit, naast onder meer een vertegenwoordiger van de netwerkcordinatoren en de opleiders. Er zijn op dit moment acht leden die maandelijks vergaderen.

 
De concrete operationele werking van de Federatie berust bij een team van 8 vaste medewerkers onder leiding van de directeur.